Политика на поверителност

Ние от занималня „Детска Вселена“ Варна ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с Вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Тя е приложима за личните данни на клиентите – физически лица, също както и за служителите така и за партньорите ни.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

За нас

Сайтът www.detskavselena.bg е собственост на „Мони и Мани“ООД, aдрес: Гр.Варна ж.к „Младост“ бл. 146 вх.6 ет.7 ап.19, тел. +359 883 35 70 64, имейл info@detskavselena.com . Навсякъде където упоменаваме, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „Мони и Мани“ООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Дружеството е с длъжностно лице по защита на данните, което отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта може да се свърже с него чрез имейл на адрес info@detskavselena.com и телефон +359 883 35 70 64.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим.

Какви лични данни събираме и защо?

Коментари и форми за контакт

Когато посетителите оставят коментари и попълват формите за контакт в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари формата за контакт, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугатa занималня „Детска Вселена“ Варна, за да бъде проверено дали я използвате.  След като коментарът ви бъде одобрен ще бъде видим публично към него, като формата за контакт препраща директно към официалния мейл, а именно info@detskavselena.com.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

 

Какви са Вашите права?

занималня „Детска Вселена“ Варна уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Можете да реализирате следните свои права:

• Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които занималня „Детска Вселена“ Варна съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин.

• Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи като се обърне към занималня „Детска Вселена“ Варна с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност.

• Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

1. При отпадане на необходимостта от обработка;
2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;
4. При законово задължение за изтриване на данните.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изявите желанието си за. След преглед, ние изтриваме завинаги Вашите данни. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или кодирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

• Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, занималня „Детска Вселена“ Варна съобщава за това, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

• Право на преносимост на машинно четими данни:

1. Личните данни се предоставят директно на субекта им;
2. При искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор.

• Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. занималня „Детска Вселена“ Варна няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

• Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:

Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

• Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

Оттеглянето на съгласие за обработването на личните данни се извършва чрез изпращане на уведомление, в израз на това;

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

• Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, както и имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, № 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез Website: https://www.cpdp.bg

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Дал Сиат, която можете да получите в офиса на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за защита на данните.

Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим Ваше конкретно искане.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

С кого споделяме данните ви?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват единствено от наше име. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това.

занималня „Детска Вселена“ Варна не предава Вашите данни към трета държава или на международна организация.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

• Сте дали своето съгласие за това;
• При други обстоятелства, ако имаме право и сме задължени по закон.

Колко дълго държим личните ви данни?

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни.

Ако  сте оставяли коментари в в този сайт, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни?

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Как защитаваме личните ви данни и защитени ли са те?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс “https:”, вместо “http:”. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

При пробив в защитата на лични данни и изтичане на информация администраторът се задължава своевременно в рамките на не повече от 72 часа от констатиране на събитието да уведоми Комисията за защита на личните данни.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Занималня „Детска Вселена“ Варна не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране може да се осъществява от доставчици на финансови услуги за целите на одобрение за предоставяне на финансиране на покупката чрез лизинг или потребителски кредит. Моля за познайте се с техните политики за обработка на лични данни.

Промени в настоящата политика

Ние си запазваме правото по наше усмотрение да променяме, изменяме, допълваме или премахваме части от настоящата Политика за поверителност по всяко време. Всяка такава промяна, която съществено засяга Вашите права върху личните Ви данни, ще влезе в сила 30 дни след като уведомлението за такава промяна е публикувано на този уебсайт, през което време можете да ни уведомите, че не приемате тази промяна. По-нататъшното използване на този уебсайт след 30-дневния период ще бъде окончателно считано за приемане на промените в настоящата Политика за поверителност. Освен това, Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на този уебсайт, представлява разумно и достатъчно известие. По всяко време Вие сте обвързани от съответната актуална версия на Политиката за поверителност и приложимото законодателство. Силно препоръчваме да преглеждате периодично настоящата Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас при въпроси по настоящата политика.

Свържете се с нас

  • + 359 883 35 70 64
  • + 359 883 30 11 44
  • info@detskavselena.com

Информационен бюлетин

Запишете се за специални оферти и събити

Privacy & Cookies PolicyScroll Up